Regulamin Sklepu Internetowego

z dnia 1 października 2016 r.

Regulaminu sklepu internetowego

prowadzonego przez BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

("Regulamin")

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego BYTOM S.A. i określa zasady dokonywania rejestracji, korzystania z konta E-sklepu, składania zamówień w E-sklepie oraz zawierania umów sprzedaży towarów.

2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie E-sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:

1) E - sklep – sklep internetowy Bytom S.A., działający pod adresem:http://bytom.com.pl, którego przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna odzieży męskiej oraz związanych z nią akcesoriów, prowadzony przez sprzedawcę Bytom S.A.;

2) Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, NIP: 626-000-31-74, REGON: 003550818, kapitał zakładowy w wysokości: 71 525 513,00 zł, kapitał wpłacony w wysokości 71 250 000,00 zł.

3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

4) Konto Klienta – usługa elektroniczna dostępna za pośrednictwem E-sklepu, umożliwiająca dostęp do dodatkowych opcji, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach; aktywowane przez rejestrację.

5) Sklep stacjonarny – salon sprzedaży i obsługi Klienta, który nie jest E-sklepem; lista Sklepów stacjonarnych znajduje się pod adresem: https://www.bytom.com.pl/Salony.html

6) „szybkie zakupy” – opcja umożliwiająca zakupy w E-sklepie bez rejestracji Konta Klienta;

7) Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

8) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

9) Serwis Bytom – Serwis internetowy, którego operatorem jest Bytom, dający możliwość zawierania umów sprzedaży towarów przez Internet.

4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą E-sklepu oraz reklamacji należy wysyłać na adres e-mail: e-sklep@bytom.com.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres właściwy do zwrotów i przesyłania korespondencji dotyczącej odstąpienia od umowy SKLEP INTERNETOWY BYTOM

ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A

25-709 Kielce

Klient E-sklepu musi posługiwać się w kontaktach z E-sklepem adresem korespondencyjnym na terytorium Polski.

5. Jeśli nie zostało to wyraźnie zastrzeżone, towary dostępne w E-sklepie są fabrycznie nowe. Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne towarów sprzedawanych przez E-sklep jest Bytom.

6. Na stronie internetowej E-sklepu znajdują się informacje o właściwościach danego towaru, jego cenie oraz składzie. Informacje podane na stronie internetowej E-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Należy je rozumieć jako zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

7. Do korzystania z E-sklepu konieczne jest posiadanie urządzenia mobilnego wraz z systemem komputerowym umożliwiającym dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenia multimedialne). Do poprawnego działania E-sklepu zaleca się stosowanie następujących przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji min. 15, Internet Explorer w wersji min. 9, Opera w wersji min. 10, Google Chrome w wersji min. 12, Safari w wersji min. 4 z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript.

§ 2 Rejestracja w E-sklepie i warunki składania zamówień

1. Osobami uprawnionymi do składania zamówień są Klienci:

- składający zamówienie po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu jako użytkownik w systemie E-sklepu,

- składający zamówienie bez rejestracji i logowania, w opcji tzw. „szybkie zakupy".

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwi skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem E-sklepu.

3. Rejestracja przez Klienta w systemie E-sklepu jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie E-sklepu Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i obsługi zamówień, rezerwacji złożonych w E-sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, niemniej konieczne dla wymienionych celów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż realizacja zamówienia jest dobrowolne i nieobligatoryjne dla złożenia zamówienia. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu umożliwiającym aktywowanie Konta Klienta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez E-sklep potwierdzenia prawidłowej aktywacji Konta Klienta. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej E-sklepu skompletować zamówienie (używając opcji "dodaj do koszyka"), wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez użycie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów", po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia należy uzupełnić swoje dane kontaktowe, dane do rachunku bądź faktur oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy i metodę płatności, zgodnie z ust. 3 powyżej. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, wysokość należnych podatków oraz kosztów dostarczenia zamówienia, jest każdorazowo podawana na stronie E-sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia.

6. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie zamówienia i powstaniu obowiązku zapłaty po stronie Klienta.

7. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i nie stanowi przyjęcia oferty przez Bytom.

8. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta E-sklepu. Jeśli zamówienie zostało złożone prawidłowo Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia.

9. Bytom może odmówić przyjęcia do realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

- towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia;

- realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu awarii systemu komputerowego E-sklepu,

- dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,

- adres dostawy towaru nie znajduje się na terytorium Polski,

- osoba składająca zamówienie nie jest pełnoletnia, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, lub w przypadku jednostki organizacyjnej nie posiada zdolności do czynności prawnych  lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Bytom swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 9 Regulaminu,

- zamówienie nie zostało opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wskazanego w ust. 8.

10. Bytom niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych w ust. 9 powyżej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Koncie Klienta w E-sklepie, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem tego Konta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości, informując o tym Bytom za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Bytom wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.

11. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta w trybie określonym w ust. 10 powyżej lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości lub w części z powodów określonych w ust. 9 powyżej, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Bytom zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Zamówienia są realizowane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

13. Bytom zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności E-sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

14. Bytom zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oferowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez automatyczną wiadomość Systemu E-sklepu (§ 2 ust 6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Bytom.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2 ust. 8 Regulaminu.

3. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Bytom wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej w ust. 2 powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Umowa sprzedaży jest przechowywana przez Bytom przez 2 lata oraz na żądanie Klienta może mu zostać udostępniona w formie papierowej lub elektronicznej.

 § 4 Płatność

1. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów, w tym należne podatki oraz koszt wysyłki towarów. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia przez Bytom nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru "płatność za pobraniem". Bytom zastrzega, iż brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyjęciu zamówienia spowodowuje anulowanie zamówienia.

2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów dostawy.

3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

- gotówkowej - za pobraniem – płatność gotówką kurierowi w trakcie odbioru przesyłki;

- przedpłata - tradycyjny przelew bankowy

 

Dane rachunku bankowego do tradycyjnego przelewu:

 

31 1050 0099 6782 0000 0000 2001

 

BYTOM S.A.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 19

31-864 Kraków

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „e-sklep zamówienie nr XX-XXXX”.

 

Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Bytom.

- bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. W przypadku płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, uregulowanie płatności może odbyć się poprzez kanały płatności, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Bytom prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

4. Bytom nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybraną formę płatności.

§ 5 Wysyłka i odbiór towarów

1. Wysyłka towarów realizowana jest w terminie do 6 dni roboczych od dnia zapłaty całości ceny przez Klienta bądź w przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem” od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W trakcie trwania specjalnych akcji promocyjnych czas wysyłki zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych od dnia zapłaty całości ceny przez Klienta bądź w przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem” od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Zamówienia zrealizowane otrzymują status „wysłane".

2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.

3. Bytom powierza dostarczenie towarów osobom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

4. Adres dostawy podany przez Klienta uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.

5. Bytom oferuje możliwość wysyłki towarów poprzez:

Paczkomaty INPOST- Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST. Przy zamówieniach o wartości poniżej 249 PLN, koszt wysyłki wynosi 9,90 PLN, przy zamówieniach o wartości powyżej 249 PLN dostawa jest darmowa. Brak możliwości odbioru zamówienia w Paczkomatach za pobraniem. Odbiór w Paczkomacie nie dotyczy produktów o dużych gabarytach (garnitury, marynarki, płaszcze i kurtki zimowe).

- Przesyłka kurierska - Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przy zamówieniach o wartości poniżej 249 PLN, koszt wysyłki wynosi 15 PLN, przy zamówieniach powyżej 249 PLN dostawa jest darmowa.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem E-sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient będący konsumentem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie E-sklepu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy sporządzone przez Klienta) oraz towar należy wysłać na adres:

SKLEP INTERNETOWY BYTOM 
ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A
25-709 Kielce
.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, następującego po dniu w którym Klient potwierdził odbiór towaru lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik potwierdziła odbiór towaru. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji prawa odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Bytom o odstąpieniu od umowy. Koszt zwrotu (odesłania) zakupionego produktu ponosi Klient.

5. Klient może również dokonać bezpłatnie zwrotu towaru w wybranych salonach stacjonarnych Bytom. Sklep stacjonarny, odbierając zwrot towaru wydaje Klientowi potwierdzenie dokonania zwrotu towaru. Sklep stacjonarny nie dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, której rozliczenie odbywa się zgodnie z ust. 6. W przypadku odstąpienia od umowy Bytom nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Bytom.

6. Zwrot dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy albo na wskazany przez niego rachunek bankowy. Bytom może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania, w zależności od tego, która z wymienionych czynności nastąpi wcześniej.

 

§ 7 Reklamacje

1. Bytom jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy, a w przypadku w którym wada jest istotna, Klient może od umowy odstąpić.

2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu lub w salonach Bytom.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail kupującego lub numer telefonu, b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Wraz z reklamacją powinien zostać przesłany lub przedłożony zakupiony towar będący przedmiotem reklamacji.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, bądź nie został przedłożony zakupiony towar będący przedmiotem reklamacji, przed przyjęciem do rozpatrzenia reklamacji Bytom zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Bytom rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Zgłoszenie reklamacyjne zostaje przekazane do działu reklamacji Bytom, gdzie w ciągu 14 dni zostanie podjęta decyzja o uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji.

6. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Bytom zwraca Klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

7. Uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje Ustawa. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania E-sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail e-sklep@bytom.com.pl

§ 8 Wymiany

1. Klient może w terminie 14 dni wymienić zamówiony towar na inny towar oferowany przez E-sklep bądź dokonać wymiany w jednym ze stacjonarnych sklepów Bytom.

2. Bieg terminu do wymiany towaru rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Klient potwierdził odbiór towaru lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik potwierdziła odbiór towaru.

3. W celu skorzystania z prawa wymiany zamówionego towaru należy pobrać formularz wymiany towaru ze strony E-sklepu.

4. W przypadku skorzystania z prawa do wymiany towaru, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Bytom o skorzystaniu z opcji wymiany towaru. Towar należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem przed upływem 14-dniowego terminu na adres:

 

SKLEP INTERNETOWY BYTOM

ul. Mielczarskiego 47 budynek 8A

25-709 Kielce

Z dopiskiem „wymiana towaru”

5. Koszt odesłania towaru w celu wymiany go na inny ponosi Klient. Koszt wysłania do Klienta wymienionego towaru ponosi Bytom.

6. W przypadku wymiany na tańszy produkt, E-sklep zobowiązany jest zwrócić kwotę nadpłaty na konto bankowe Klienta podane w formularzu wymiany towaru. W przypadku, gdy produkt na który ma zostać wymieniony zamówiony towar jest droższy, kwota niedopłaty zostanie uiszczona w sposób ustalony indywidualnie z klientem.

 

§ 9 Dane osobowe

1. W formularzu rejestracyjnym Konta lub składając zamówienie w trybie „szybkich zakupów" Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Bytom danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Bytom informacji o charakterze reklamowym i handlowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Bytom. Ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów Bytom S.A. prowadzonym przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołanego przez Bytom.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 10 Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Bytom. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Bytom (operator Serwisu Bytom). Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Bytom do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym -Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Klienta  ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Aby wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej należy wykonać następujące czynności dla:

· Internet Explorer

Sposób czyszczenia pamięci podręcznej dla przeglądarki Internet Explorer (IE) zależy od wersji IE i wersji systemu Windows. Opcje usuwania stron internetowych przechowywanych w pamięci podręcznej są dostępne poprzez menu „Narzędzia”, następnie należy kliknąć „Opcje internetowe” lub „Bezpieczeństwo”, s a w dalszej kolejności pole „Historia przeglądania”).

· Firefox

Opcje usuwania stron internetowych przechowanych w pamięci podręcznej są dostępne w  menu „Narzędzia”, następnie „Opcje”. W polu „Zaawansowane” należy wybrać kartę „Sieć”. W obszarze „Treści w pamięci podręcznej” należy nacisnąć przycisk „Wyczyść teraz”.

· Chrome

Opcje usuwania stron internetowych przechowanych w pamięci podręcznej są dostępne w menu  „Dostosowywanie” (na pasku narzędzi przeglądarki). Następnie  „Ustawienia”, po czym należy kliknąć na łączu „Pokaż ustawienia zaawansowane”.

W obszarze „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”.

W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczyć pola wyboru typu danych, które mają zostać usunięte. Używając menu (w górnej części okna) należy określić, za jaki okres mają dane zostać usunięte. Wybierając opcję „od samego początku”, zleca się usunięcie wszystkich danych wybranych typów. Następnie należy nacisnąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”.

§ 11 Zmiany Regulaminu

O zmianach Regulaminu Bytom informuje na stronie E-sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Bytom informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Klient może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

2. Jeśli Klient będący konsumentem chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, ma on możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej E-Sklepu, tj. z dniem 1 października 2016 r. i obowiązuje w stosunku do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego (http://bytom.com.pl ) BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy, 71.525.513,00 zł, kapitał wpłacony w wysokości 71.250.000,00 zł

DANE KONTAKTOWE BYTOM ORAZ POUCZENIE KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Dane kontaktowe BYTOM: adres e-mail: e-sklep@bytom.com.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 784-964-752; SKLEP INTERNETOWY BYTOM, ul. Mielczarskiego 47 budynek 8A,25-709 Kielce.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować BYTOM S.A. o swojej decyzji w drodze pisemnej. Pismo obejmujące oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać za listem poleconym na adres:

SKLEP INTERNETOWY BYTOM 
ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A
25-709 Kielce .

z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. przed upływem 14 dni od odbioru towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wysłali Państwo pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

SKLEP INTERNETOWY BYTOM , ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A, 25-709 Kielce .

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 19PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy poprzez jej niewłaściwe użytkowanie, Bytom ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości rzeczy.


Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego (http://bytom.com.pl ) BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy w wysokości 71.525.513,00 zł, wpłacony w całości.

Wzór odstąpienia od umowy

 

 

X

E-sklep

Podaj login.

Podaj hasło.

BYTOM KLUB - Program lojalnościowy

Zaloguj do BYTOM KLUBU

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Zamknij