• {{ cart_dropdown.count }}
  Ostatnio dodany produkt
  {{ cart_dropdown.item.name }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_final | nf }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_basic }}
  Wartość produktu: {{ cart_dropdown.item.subtotal | nf }} PLN Ilość {{ cart_dropdown.item.qty }}
  Wartość zamówienia: {{ cart_dropdown.total | nf }} PLN
  Przejdź do koszyka

Regulamin Akcji Promocyjnej "Oferta specjalna wszystko -60%"

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

1. Poniższy regulamin określa warunki Akcji Promocyjnej „Oferta specjalna wszystko -60%", realizowanej w sklepie internetowym https://www.bytom.com.pl/.

 

2. Znaczenie użytych w regulaminie zwrotów:

 

a.    Organizator – Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, NIP: 626-000-31-74, REGON: 003550818, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 72 063 440,00 zł, opłacony w całości.

 

b.    Konsument – osoba fizyczną dokonująca zakupów w Salonach Bytom oraz w Sklepie internetowym Bytom z wyłączeniem outletów, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

 

c.     Uczestnik Akcji Promocyjnej – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczną, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która akceptuje określone w Regulaminie Akcji Promocyjnej.

 

d.    Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 

e.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

  

f.     Akcja Promocyjna – akcja promocyjna, przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Bytom, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

g.      Produkty promocyjne - produkty objęte promocją dostępne w Sklepie internetowym Bytom w okresie trwania niniejszej Promocji.

 

h.      Sklep internetowy Bytom – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: http://www.bytom.com.pl/;

  

i.   Regulamin – niniejszy dokument

 

 

 

§ 2 Zasady Akcji Promocyjnej oraz czas jej trwania. 

 

1. Akcja promocyjna obowiązuje od 14.05.2018 od godziny 13:00 do 19.06.2018 do godziny 12:00. 

  

2. Akcją Promocyjną objęte są wszystkie produkty z zakładki Oferta specjalna wszystko -60% oznaczone promocyjną etykietą - ,,-60%".

 

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.

 

4. Akcja Promocyjna nie obejmuje kolekcji wiosna-lato, całorocznej, lnianej, Waglewski Fisz Emade oraz Noblesse Oblige.

 

 

§ 3. Zasady zwrotu produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie internetowym

 

1. Zasady zwrotu produktów promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnikowi Akcji Promocyjnej zwracana jest cena za Produkty Promocyjne rzeczywiście przez niego uiszczona.

 

3. W przypadku zwrotu jednej z dwóch sztuk, zakupionej w promocji, zwrotowi podlega cały zestaw.

 

 

§ 4. Zasady reklamacji

  

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Akcji promocyjnej winny być zgłaszane w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: e-sklep@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a.    imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Akcji Promocyjnej, adres e-mail,

b.    dokładny opis i powód reklamacji,

c.     wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji Promocyjnej dla celów postępowania reklamacyjnego,

d.    wskazanie w jaki sposób Organizator powinien poinformować Uczestnika Akcji Promocyjnej o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji i poinformuje o tym Uczestnika Akcji Promocyjnej pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Uczestnika Akcji promocyjnej.

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie sklepu internetowego BYTOM.

 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania Akcji promocyjnej bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników Akcji Promocyjnej przed dniem dokonania zmiany. Zmiana zaczyna obowiązywać od chwili umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji na stronie http://www.bytom.com.pl/.

 

3. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).