• {{ cart_dropdown.count }}
  Ostatnio dodany produkt
  {{ cart_dropdown.item.name }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_final | nf }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_basic }}
  Wartość produktu: {{ cart_dropdown.item.subtotal | nf }} PLN Ilość {{ cart_dropdown.item.qty }}
  Wartość zamówienia: {{ cart_dropdown.total | nf }} PLN
  Przejdź do koszyka

Regulamin karty podarunkowej

  

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej BYTOM (dalej zwanej również „Karta").
 2. Wydawcą Karty Podarunkowej jest Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, NIP: 626-000-31-74, REGON: 003550818, kapitał zakładowy w wysokości: 72 063 440,00 zł, opłacony w całości.
 3. Program Kart Podarunkowych BYTOM jest prowadzony we wszystkich sklepach BYTOM oraz na stronie internetowej BYTOM pod adresem http://www.bytom.com.pl
 4. Program Kart Podarunkowych BYTOM rozpoczyna się dniu 15 grudnia 2013 roku i trwa bezterminowo.
 5. Użytkownik Karty Podarunkowej BYTOM poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej BYTOM oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej BYTOM

 1. Karta Podarunkowa BYTOM jest plastikową kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawioną na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej BYTOM w dowolnym sklepie BYTOM na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci BYTOM mogą aktywować Karty Podarunkowe BYTOM o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 5000 złotych.
 3. Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej BYTOM nie podlegają oprocentowaniu.
 4. Karta Podarunkowa BYTOM nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3. Zakup Karty Podarunkowej BYTOM

 1. Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego.
 2. Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym salonie firmowym BYTOM dokonując płatności za pomocą gotówki, akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych.
 3. Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych bezpośrednio w dowolnym salonie firmowym BYTOM lub poprzez sklep online BYTOM dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego.
 4. Minimalna kwota zamówienia kart dla których realizowana jest dostawa za pośrednictwem kuriera na koszt wysyłającego wynosi 500 złotych.

  

§ 4. Aktywacja Karty Podarunkowej BYTOM

 1. Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej BYTOM jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu BYTOM w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu lub poprzez dokonanie przelewu bankowego za zakupione Karty Podarunkowe w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Karta Podarunkowa BYTOM może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnego salonu BYTOM do wysokości wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
 3. Karta zachowuje ważność przez okres dwóch lat od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, kolejne zasilenie konta lub ostatnia płatność dokonana Kartą). Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.
 4. Użytkownik Karty Podarunkowej BYTOM może dokonać opłaty aktywacyjnej lub kolejnego zasilenia konta Karty za pomocą gotówki, akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart Podarunkowych BYTOM lub poprzez wykonanie przelewu bankowego.
 5. Aktywacja lub kolejne zasilenie Karty Podarunkowej BYTOM nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 6. Użytkownik Karty Podarunkowej BYTOM jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach BYTOM , nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu).

 

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej BYTOM

 1. Karta Podarunkowa BYTOM może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, we wszystkich sklepach BYTOM biorących udział w programie.
 2. Karta Podarunkowa BYTOM wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej BYTOM przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 3. Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu, Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Płatność Kartą Podarunkową BYTOM następuje w trakcie okazania Karty w kasie salonu BYTOM  W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów z oferty handlowej BYTOM saldo Karty Podarunkowej BYTOM zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej BYTOM za sprzedane towary.
 5. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej BYTOM nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
 6. W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej BYTOM , przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w BYTOM , zgodnie z wyborem użytkownika saldo Karty użytkownika zwracającego towary zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi.
 7. Użytkownicy Kart Podarunkowych BYTOM mogą sprawdzać stan konta swoich Kart w każdym salonie firmowym BYTOM .
 8. Karty Podarunkowej BYTOM można używać wyłącznie w sklepie BYTOM.

 

§ 6. Odpowiedzialność BYTOM i reklamacje związane z Kartą Podarunkową BYTOM

 1. BYTOM nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe BYTOM , które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
 2. BYTOM nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej BYTOM zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
 3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej BYTOM , jej użytkownikowi nie przysługują wobec BYTOM żadne roszczenia.
 4. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej BYTOM , w sytuacji niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi kart transakcji transakcja nie może mieć miejsca.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi BYTOM będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punktach obsługi klienta sklepów BYTOM lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby BYTOM. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. BYTOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach BYTOM oraz na stronach internetowych serwisu BYTOM pod adresem http://www.bytom.com.pl
 2. BYTOM zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu sprzedaży Kart Podarunkowych BYTOM w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 7.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych BYTOM nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach BYTOM oraz na stronach internetowych serwisu BYTOM pod adresem www.bytom.com.pl
 4. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Bytom nabywanej bezpośrednio w Salonie – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT. W przypadku Kart Podarunkowych Bytom zamówionych w Sklepie internetowym niefiskalny wydruk z kasy niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT zostanie doręczony wraz z Kartą Podarunkową Bytom.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2013 .