• {{ cart_dropdown.count }}
  Ostatnio dodany produkt
  {{ cart_dropdown.item.name }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_final | nf }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_basic }}
  Wartość produktu: {{ cart_dropdown.item.subtotal | nf }} PLN Ilość {{ cart_dropdown.item.qty }}
  Wartość zamówienia: {{ cart_dropdown.total | nf }} PLN
  Przejdź do koszyka

Polityka prywatności

Administratorem sklepu bytom.com.pl, jest Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, NIP: 626-000-31-74, REGON: 003550818, kapitał zakładowy w wysokości: 72 063 440,00 zł, opłacony w całości. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu Bytom.com.pl, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

 

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający ze sklepu Bytom.com.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Z jakiego powodu zbierane są i w jakich celach informacje o Użytkowniku ?

Poza celem zakupu produktów, którym służy sklep Bytom.com.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach :

 • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
 • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu Bytom.com.pl
 • sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu Bytom.com.pl zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu sklepu Bytom.com.pl
 • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu Bytom.com.pl, lub jego partnerów


Dane udostępnienie podmiotem trzecim są przekazywane wyłącznie celu realizacji zamówienia firmom takim jak:

 • banki i systemy płatności w celu obsługi transakcji i procesu zakupów wykonywanych przez Użytkownika w Sklepie
 • firmy spedycyjne i kurierskie w celu obsługi wysyłki w ramach realizacji umowy

 

Dane marketingowe, na których użycie wyraził zgodę Użytkownik mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Sklepem w celu wysyłania informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu Bytom.com.pl, lub jego partnerów

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji e-mail od sklepu Bytom.com.pl („rezygnacja z newslettera”) poprzez wybranie odpowiedniej opcji widocznej w wysyłanych tego typu informacjach.

 

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w sklepie Bytom.com.pl

Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Sklep Internetowy BYTOM

Spedimex Sp. z o.o.

ul. Manewrowa 6/10, 92-517 Łódź,

Magazyn nr 3.

Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)  („Rejestracja”).

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są obiektywnie niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

Zarejestrowanie się w sklepie Bytom.com.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

 

Ochrona danych

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój sklepu Bytom.com.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

 

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych technicznych (np. cookies logów systemowych, adresów IP) związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

W sklepie internetowym jest stosowany system analizy statystycznej (Google Analytics), który może być wykorzystywany do tworzenia całkowicie anonimowych profilów użytkowników pod pseudonimem. System ten stworzony przez firmę Google Inc. korzysta do zbierania danych czysto statycznych pliki typu cookie. System jest używany w celach statycznych i wykorzystany do analizy jakości działania systemu i poprawienie jego jakości czy przejrzystości dla Użytkownika.

 

Uwagi praktyczne dot. korzystania ze sklepu Bytom.com.pl

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklepu Bytom.com.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników sklepu Bytom.com.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Sklep Internetowy BYTOM

Spedimex Sp. z o.o.

ul. Manewrowa 6/10, 92-517 Łódź,

Magazyn nr 3

 

Wyjaśnienie użytych pojęć:

(na podstawie www.wikipedia.pl)

cookie - Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

log systemowy - Informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

 

adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych. W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w odziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).