• {{ cart_dropdown.count }}
  Ostatnio dodany produkt
  {{ cart_dropdown.item.name }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_final | nf }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_basic }}
  Wartość produktu: {{ cart_dropdown.item.subtotal | nf }} PLN Ilość {{ cart_dropdown.item.qty }}
  Wartość zamówienia: {{ cart_dropdown.total | nf }} PLN
  Przejdź do koszyka

Regulamin Akcji Promocyjnej - "Do garnituru – produkty o wartości 1000zł w prezencie"

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Poniższy regulamin określa warunki Akcji Promocyjnej „Do garnituru – produkty o wartości 1000zł w prezencie” realizowanej w Sklepach BYTOM.

 

2. Znaczenie użytych w regulaminie zwrotów:

 

a.    Organizator – Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, NIP: 626-000-31-74, REGON: 003550818, posiadająca kapitał ;zakładowy w wysokości: 72 063 440,00 zł, opłacony w całości.

 

b.    Konsument – osoba fizyczną dokonująca zakupów w Salonach Bytom (z wyłączeniem outletów) oraz w Sklepie internetowym Bytom niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

 

c.    Uczestnik Akcji Promocyjnej – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczną, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która akceptuje określone w Regulaminie Akcji Promocyjnej.

 

d.    Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 

e.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

 

f.     Klubowicz - każdy uczestnik Akcji Promocyjnej, będący jednocześnie uczestnikiem programu lojalnościowego „BYTOM KLUB”;

 

g.    “BYTOM KLUB” - program lojalnościowy Organizatora realizowany stosownie do warunków określonych w osobnym Regulaminie, dostępnym na stronie Sklepu internetowego, w Salonach Bytom  oraz w siedzibie Organizatora;

 

h.    Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Do garnituru – produkty o wartości 1000zł w prezencie”, przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Bytom, na zasadach wskazanych w Regulaminie.;

 

i.      Produkty promocyjne - produkty dostępne w Sklepach w okresie trwania niniejszej Promocji.

 

j.      Salon – stacjonarny sklep Organizatora prowadzony pod marką BYTOM; aktualna lista stacjonarnych sklepów Organizatora znajduje się pod adresem: https://www.bytom.com.pl/znajdz-sklep

 

k.    Sklepy - Salony stacjonarne z wyłączeniem outletów

 

l.      Regulamin – niniejszy dokument

 

  

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej oraz czas jej trwania

 

1. Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 22.02.2018 do odwołania

 

2. W ramach promocji Organizator umożliwia wszystkim Uczestnikom Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania, otrzymania dowolnych produktów o wartości 1000zł pod warunkiem dokonaniu w Sklepie zakupu garnituru z kolekcji całorocznej w cenie regularnej lub z kolekcji Wiosna Lato 2018 w cenie regularnej. W przypadku wybrania jako prezent, produktu z kolekcji wyprzedażowej, pod uwagę brana jest pierwotna cena produktu prezentowana na białej metce.

 

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.

 

4. Celem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej w Sklepie należy poinformować sprzedawcę o chęci udziału w Akcji Promocyjnej przed wystawieniem dokumentu fiskalnego potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 

 

§ 3. Zasady wymiany produktów zakupionych w ramach Akcji promocyjnej w Sklepach

 

1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych, pod warunkiem, że zwracane Produkty Promocyjne znajdują się w stanie niezmienionym (brak śladów użytkowania i/lub zniszczenia).

 

2. W przypadku wymiany Produktów promocyjnych, Uczestnik Akcji promocyjnej może wymienić taki produkt na inny w takiej samej cenie lub droższy, pod warunkiem dopłaty różnicy w cenie.  

 

 

§ 4. Zasady reklamacji

 

1.    Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Akcji promocyjnej winny być zgłaszane w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: office@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”

 

2.    Reklamacja powinna zawierać:

a.    imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Akcji Promocyjnej, adres e-mail,

b.    dokładny opis i powód reklamacji,

c.    wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji Promocyjnej dla celów postępowania reklamacyjnego,

d.    wskazanie w jaki sposób Organizator powinien poinformować Uczestnika Akcji Promocyjnej o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 

3.    Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji i poinformuje o tym Uczestnika Akcji Promocyjnej pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Uczestnika Akcji promocyjnej.

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepach oraz w siedzibie Organizatora.

 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania Akcji promocyjnej bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników Akcji Promocyjnej przed dniem dokonania zmiany. Zmiana zaczyna obowiązywać od chwili umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Sklepach.

 

3.Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).