• {{ cart_dropdown.count }}
  Ostatnio dodany produkt
  {{ cart_dropdown.item.name }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_final | nf }}
  PLN {{ cart_dropdown.item.options.price_basic }}
  Wartość produktu: {{ cart_dropdown.item.subtotal | nf }} PLN Ilość {{ cart_dropdown.item.qty }}
  Wartość zamówienia: {{ cart_dropdown.total | nf }} PLN
  Przejdź do koszyka

Bytom Klub Regulamin

  

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 6260003174, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 72 063 440,00 zł, opłacony w całości, zwana dalej Organizatorem.
 3. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokona dowolnej transakcji zakupu w sklepie Bytom, poprawnie wypełni formularz rejestracyjny i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zwana dalej Uczestnikiem. Wyjątkiem są pracownicy sklepów Bytom oraz członkowie ich rodziny, którzy do Programu nie mogą przystąpić. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, zstępnego, wstępnego oraz rodzeństwo.
 4. Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów produktów w sklepach firmowych Bytom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem outlet’ów Bytom, mających jednocześnie adres korespondencyjny w Polsce oraz Sklepu Internetowego Bytom.
 5. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.
 6. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.bytom.com.pl.

 

§2. Przystąpienie do Programu

 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest dokonać zakupu produktów oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w sklepach firmowych Bytom.
 2. Formularz Rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu firmowego Bytom. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem potwierdzoną własnoręcznym podpisem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
 4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej nie stanowi warunku przystąpienia do Programu. Jednakże w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Uczestnik nie otrzyma świadczeń informacyjnych, o których mowa w pkt. 3.1 poniżej.
 5. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Kartę Bytom Klubu, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przy dokonywaniu zakupów w sklepach Bytom.

 

§3. Program Bytom Klub

 1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w sklepach Bytom oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
 2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
 3. Informacje mogą być przesyłane na adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.
 4. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu.
 5. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie www.bytom.com.pl. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt 3.1 powyżej.
 6. Wszystkie wydawane Klientom przed uruchomieniem niniejszego Programu karty oraz związane z nimi przywileje tracą swoją ważność z końcem 2011 roku.

 

§4. Karta

 1. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto do którego przypisana jest karta (-y) Bytom Klubu.
 2. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.
 3. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu.
 4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
 5. W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, w jednym ze sklepów Bytom. Zebrane na koncie Uczestnika rabaty wartościowe będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracownika sklepu Bytom informacji o fakcie utraty Karty oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji Uczestnika. Organizator przygotuje nową Kartę i przesyła ją pocztą Uczestnikowi w miejsce utraconej w terminie ok. 4 tygodni.
 6. Numer Karty oraz hasło (pierwszym hasłem jest data urodzenie Uczestnika podana na formularzu rejestracyjnym) umożliwiają zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądać historię transakcji, zapoznać się z indywidualnymi  promocjami skierowanymi do Uczestników, przeglądać i zamawiać Nagrody.
 7. Karta ważna jest przez 18 miesięcy od pierwszej transakcji. Ważność Karty przedłuża się automatycznie po dokonaniu każdego zakupu w sklepach Bytom na kolejne 18 miesięcy. Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu w sklepach Bytom przez okres dłuższy niż 18 miesięcy Karta może zostać dezaktywowana.
 8. Aktywacja Karty, która została uprzednio dezaktywowana może nastąpić w każdym momencie. Warunkiem aktywacji jest dokonanie zakupu w sklepach Bytom oraz okazanie sprzedawcy Karty. Do Karty przypisane są ponownie standardowe przywileje wynikające z Programu, Uczestnik może znów zbierać rabaty wartościowe.

 

§5. Rabaty

 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w sklepach Bytom rabat wartościowy.
 2. Wysokość rabatu wartościowego za daną transakcję wyliczana jest w zależności od segmentu w jakim znajduje się w danej chwili Klient. Istnieją dwa segmenty: Standartowy oraz Premium.
  1. W przypadku segmentu Standardowego rabat wynosi 10% dokonywanej transakcji (czyli za każde pełne 10 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
  2.  W przypadku segmentu Premium rabat wynosi 15% dokonywanej transakcji (czyli za każde pełne 20 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczane są na jego konto 3 złote rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
  3. W przypadku produktów przecenionych wartość rabatu wynosi 1% (czyli za każde 100 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach, bez względu na przynależność do segmentu).
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika.
 3. W momencie rejestracji do Programu Uczestnik automatycznie jest przypisywany do segmentu Standard. Warunkiem przypisania do segmentu Premium jest dokonanie przez Uczestnika zakupów na kwotę przekraczającą 8 000 zł (wartość wszystkich transakcji z użyciem karty Bytom Klub) w okresie 12 miesięcy liczonych wstecz od ostatniej transakcji.
 4. Warunkiem naliczenia rabatu wartościowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty sprzedawcy w sklepie Bytom, przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji).
 5. Uczestnik, który zgromadził na swoim koncie rabat wartościowy i chce go wykorzystać podczas dokonywanej transakcji musi poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Uczestnik deklaruje wysokość rabatu wartościowego jaką chce wykorzystać a sprzedawca wprowadza ją do systemu. Automatycznie odpowiednia kwota rabatu wartościowego zostaje odjęta z konta Uczestnika i jednocześnie wartość do zapłaty za wybrane produkty zostaje obniżona o tą wartość.
 6. Wysokość wykorzystanego rabatu wartościowego nie może przekroczyć 50% wartości transakcji oraz 50% wartości każdego produktu na danym paragonie. Jeżeli rabat wartościowy jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest on proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i odpowiednio obniżana jest cena każdego z nich.
 7. Wartość produktu jest kwotą jaką płaci Uczestnik (gotówką lub kartą płatniczą) za nabywany produkt.
 8. W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Uczestników sposób wyliczania rabatu wartościowego może ulec zmianie, o czym zostaną oni powiadomieni.
 9. Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni.
 10. Jeżeli rabat wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z Konta danego Uczestnika.
 11. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 12. Rabat wartościowy będzie odjęty z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte produkty, za które został naliczony rabat wartościowy i otrzyma zwrot wartości tych produktów.
 13. W przypadku gdy Klient zwraca produkt, przy zakupie którego wykorzystał zgromadzony przez siebie wcześniej rabat wartościowy, to otrzyma jedynie zwrot kwoty zapłaconej gotówką lub kartą. Kwota wykorzystanego rabatu wartościowego nie podlega zwrotowi na konto Uczestnika.
 14. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, kwocie uzbieranego rabatu wartościowego lub odjętej z jego Konta.
 15. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.
 16. W przypadku produktu wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.

 

§6. Utrata statusu Uczestnika Programu

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w sklepie Organizatora.Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.
 2. Informacja o wykluczeniu lub potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy:
 4. Uczestnik naruszył Regulaminu,
 5. Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,
 6. Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  

§7. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Organizator.
 2. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem, przez umieszczenie na nim swojego podpisu.
 3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Uczestnik Programu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.
 4. Aktualizacja danych osobowych może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (konieczne jest zalogowanie się Uczestnika na swoje konto) lub w formie pisemnej, pod rygorem nieważności przekazanej pracownikowi w sklepie firmowym Bytom.

  

§8. Zakończenie Programu

 1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu wszystkie Karty tracą ważność.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.bytom.com.pl oraz w sklepach Bytom.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.bytom.com.pl, w każdym sklepie Bytom oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.