Regulamin Sklepu Internetowego

z dnia 6 grudnia 2013 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego  umów sprzedaży  i wykonywania tych umów.
 2. Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest na domenie http://bytom.com.pl przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż odzieży męskiej oraz związanymi z nią akcesoriami. 
 3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy oraz sprzedawcą produktów na nim umieszczonych jest Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy i wpłacony 70.610.000,00 zł („Bytom").
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklep należy wysyłać na adres  e-mail e-sklep@bytom.com.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:BYTOM S.A.

  ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
  31-864 Kraków

 5. Klientami  E-sklepu mogą być wyłącznie  osoby posiadające adres korespondencyjny na terytorium Polski. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna musi ona być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Bytom.

§2 Składanie zamówień

 1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie E-sklepu,
  2. złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy" 
 2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Bytom Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
 4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §2 ust pkt 2 Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowania danych o zamówieniu.
 5. W trakcie składania zamówień w ramach „szybkich zakupów", jak i podczas procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Bytom zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności E -sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.
 7. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta  E-sklepu. Jeśli zamówienie może zostać wykonane Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Bytom może odmówić przyjęcia zamówienia z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
  1. towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny;
  2. realizacja zamówienia nie jest możliwa  z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego E-sklepu,
  3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
  4. adres dostawy towaru nie znajduje się na terytorium Polski,
  5. osoba składająca zamówienia nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Bytom swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 8 ust 1 pkt 1 Regulaminu.
 10. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować za pomocą swojego Konta lub telefonicznie do czasu otrzymania wiadomości o wysyłce zamówienia.
 11. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

§3 Zawarcie umowy

 1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§ 1 ust 7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Bytom.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2 ust. 8 Regulaminu.
 3. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Bytom wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
 2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
  1. gotówkowej - płatności za pobraniem pocztowym
  2. bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym.
 4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Bytom prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

§5 Wysyłka i odbiór towarów

 1. Zamówienie wysyłane jest przez Bytom w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 2 Regulaminu. W trakcie trwania specjalnych akcji promocyjnych czas wysyłki zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 2 Regulaminu. Zamówienia zrealizowane otrzymują status „wysłane".
 2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
 3. Bytom powierza dostarczenie towarów osobom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny wraz z kosztami wysyłki Bytom może się wstrzymać z wysyłką zamówionych towarów.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru.
 2. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie E-sklepu. Wypełniony i podpisany formularz wraz z zwracanym towarem należy wysłać na adres BYTOM S.A. - GALERIA ECHO ul. Świętokrzyska 20; 25-406 Kielce
 3. Klient może również dokonać zwrotu towaru do jednego ze sklepów Bytom. Lista sklepów przyjmujących zwroty znajduje się na stronie www.bytom.com.pl. Sklep wydaje Klientowi potwierdzenie dokonania zwrotu towaru. Sklep nie dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, której rozlicznie odbywa się zgodnie z § 6 ust 4 Regulaminu.
 4. Bytom w ciągu 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca zapłaconą cenę towaru do Klienta. Zwrot dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności przekazem pocztowym albo na wskazany przez niego rachunek bankowy.. Bytom może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącym osobą fizyczną, pod warunkiem, że zawarł on umowę sprzedaży w calach nie związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.   

§ 7 Reklamacje

 1. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.
 2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 ust 4 Regulaminu lub w salonach wymienionych na stronie www.bytom.com.pl.
 3. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Bytom zwraca Klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.  
 4. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)
 5. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania E-sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail e-sklep@bytom.com.pl

§ 8 Dane osobowe

 1. W formularzu rejestracyjnym Konta lub składając zamówienie w trybie „szybkich zakupów" Klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:
  1. zawierania i wykonania umów sprzedaży opisanych w Regulaminie,
  2. działalności marketingowej prowadzonej przez Bytom w zakresie promocji swoich towarów.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust 1 pkt 1 powyżej jest warunkiem złożenia zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Bytom. Ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów Bytom S.A. zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 4. Klient jest uprawniony do zmiany swoich danych osobowych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie.

§ 9 Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy i wpłacony 70.610.000,00 zł
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 10 Zmiany Regulaminu

O zmianach Regulaminu Bytom informuje na stronie E-sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania.

§ 11 Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i  innych ustaw.

§ 12 Promocja "STUDNIÓWKA 2015"

 1. Promocja trwa od 07.11.2014 do odwołania.
 2. Promocja dotyczy produktów z kategorii STUDNIÓWKA 2015.
 3. Aby skorzystać z promocji należy dodać trzy produkty do koszyka (garnitur, koszula, krawat) a następnie wprowadzić kod rabatowy "IMPREZA".
 4. Po wpisaniu kodu rabatowego, całość zamówienia zostanie obniżona do ceny wybranego garnituru.
 5. Aby dokonać zwrotu należy zwrócić wszystkie zakupione produkty w nienaruszonym stanie.

§ 13 Promocja "ŚWIĄTECZNE ZESTAWY"

 1. Promocja trwa od 03.12.2014 do odwołania.
 2. Promocja dotyczy nieprzecenionych koszul, swetrów, koszulek z długim rękawem oraz t-shirtów z kategorii Jesień Zima 2014, kolekcji Ikony Kultury oraz Bytom And Designers.
 3. Aby skorzystać z promocji należy dodać dwa (3  w przypadku koszulek z długim rękawem) produkty do koszyka a następnie wprowadzić kod rabatowy "PREZENTY".
 4. Po wpisaniu kodu rabatowego, całość zamówienia zostanie obniżona o 40%.
 5. Aby dokonać zwrotu należy zwrócić wszystkie promocyjne produkty w nienaruszonym stanie.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
X

Podaj login.

Podaj hasło.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Zamknij