Regulamin Sklepu Internetowego

z dnia 25 grudnia 2014 r.

Regulaminu sklepu internetowego (http://bytom.com.pl )

prowadzonego przez BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego BYTOM oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
 2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 3. Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest na domenie http://bytom.com.pl przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż odzieży męskiej oraz związanymi z nią akcesoriami. 
 4. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy oraz sprzedawcą produktów na nim umieszczonych jest Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy i wpłacony 71.250.000,00 zł („Bytom").
 5. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklep należy wysyłać na adres  e-mail e-sklep@bytom.com.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
  BYTOM S.A.
  ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
  31-864 Kraków
 1. Klientami  E-sklepu mogą być wyłącznie  osoby posiadające adres korespondencyjny na terytorium Polski. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna musi ona być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są fabrycznie nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Bytom.
 3. Towary w E-sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

§2 Składanie zamówień

 1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie E-sklepu,
  2. złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy" 
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Rejestracja przez Klienta w systemie E-sklepu jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient, który dokonał rejestracji w systemie E-sklepu ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 4. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Bytom Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
 5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej E-sklepu skompletować zamówienie (poprzez "dodaj do koszyka"), wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia danymi osobowymi i danymi do wysyłki, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §2 ust 1 pkt 2 Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności, zgodnie z ust. 5 powyżej. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 7. W trakcie składania zamówień w ramach „szybkich zakupów", jak i podczas procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 8. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Bytom zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności E -sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.
 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie E-sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje definitywne złożenie zamówienia i powstaniu obowiązku po stronie Klienta.
 11. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza jedynie fakt dotarcia zamówienia do e-sklepu.
 12. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta  E-sklepu. Jeśli zamówienie może zostać wykonane i jest opłacone Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a BYTOM.
 13. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej w ust. 12 wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 14. Bytom może odmówić przyjęcia lub realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
  1. towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia;
  2. realizacja zamówienia nie jest możliwa  z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego E-sklepu,
  3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
  4. adres dostawy towaru nie znajduje się na terytorium Polski,
  5. osoba składająca zamówienia nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Bytom swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 8 ust 1 pkt 1 Regulaminu,
  6. zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia.
 15. Bytom niezwłocznie poinformuje o Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych w ust. 14, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w koncie Klienta w E-sklepie, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem tego konta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym BYTOM za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy BYTOM wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 16. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia w trybie określonym w ust. 15 lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości z powodów określonych w ust. 14, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Bytom zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 17. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

§3 Zawarcie umowy

 1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§ 2 ust 12 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Bytom.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2 ust. 12 Regulaminu.
 3. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Bytom wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. Płatności ceny i kosztów wysyłki należy dokonać do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez Bytom do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru "płatność za pobraniem".
 2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów dostawy.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
  1. gotówkowej - płatności za pobraniem pocztowym
  2. bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
 4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Bytom prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

§5 Wysyłka i odbiór towarów

 1. Dostawa odbywa się do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 2 Regulaminu. W trakcie trwania specjalnych akcji promocyjnych czas wysyłki zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 2 Regulaminu. Zamówienia zrealizowane otrzymują status „wysłane".
 2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
 3. Bytom powierza dostarczenie towarów osobom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny wraz z kosztami wysyłki Bytom może się wstrzymać z wysyłką zamówionych towarów, chyba że Klient dokona wyboru "płatność za pobraniem".
 5. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o. o. Adres dostawy podany przez Klienta uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.
 6. Przy zamówieniach poniżej 250 PLN, koszt wysyłki wynosi 15 PLN, przy zamówieniach powyżej 250 PLN dostawa jest darmowa.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu tej ustawy, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł za pośrednictwem E-Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie E-sklepu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towar należy wysłać na adres
  SKLEP INTERNETOWY BYTOM 
  ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A
  25-709 Kielce 
  .  
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji prawa odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Bytom o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: SKLEP INTERNETOWY BYTOM 
  ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A
  25-709 Kielce
  .  
 5. Koszt zwrotu (odesłania) zakupionego produktu ponosi Klient.
 6. Klient może również dokonać zwrotu towaru do jednego ze sklepów Bytom. Lista sklepów przyjmujących zwroty znajduje się na stronie www.bytom.com.pl. Sklep wydaje Klientowi potwierdzenie dokonania zwrotu towaru. Sklep nie dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, której rozlicznie odbywa się zgodnie z § 6 ust 4 Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Bytom nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Bytom.
 8. Zwrot dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności przekazem pocztowym albo na wskazany przez niego rachunek bankowy. Bytom może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania, w zależności od tego, która z wymienionych czynności nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej.   

§ 7 Reklamacje

 1. Bytom jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towar bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.
 2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 ust 4 Regulaminu lub w salonach wymienionych na stronie www.bytom.com.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie adres e-mail kupującego, b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji BYTOM zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. BYTOM rozpoznaje reklamację nie później w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Bytom zwraca Klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.  
 7. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania E-sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail e-sklep@bytom.com.pl

§ 8 Dane osobowe

 1. W formularzu rejestracyjnym Konta lub składając zamówienie w trybie „szybkich zakupów" Klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:
  1. zawierania i wykonania umów sprzedaży opisanych w Regulaminie,
  2. działalności marketingowej prowadzonej przez Bytom w zakresie promocji swoich towarów.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust 1 pkt 1 powyżej jest warunkiem złożenia zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Bytom. Ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów Bytom S.A. zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 4. Klient jest uprawniony do zmiany swoich danych osobowych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie.

§ 9 Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy i wpłacony 70.610.000,00 zł
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 10 Zmiany Regulaminu

O zmianach Regulaminu Bytom informuje na stronie E-sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania.

§ 11 Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i  innych ustaw. Jeżeli strony wyrażą taką wolę, spory rozstrzygane będą polubownie lub w drodze postępowania mediacyjnego. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory rozstrzygają właściwe sądy.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827)

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  


Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego (http://bytom.com.pl ) BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy i wpłacony 71.250.000,00 zł

POUCZENIE KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Życzkowskiego 19, 31-386, adres e-mail: e-sklep@bytom.com.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 784-964-752, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy wyłącznie w drodze jednoznacznego oświadczenia przez pismo wysłane pocztą na adres:
SKLEP INTERNETOWY BYTOM 
ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A
25-709 Kielce 
.  .

z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, najlepiej wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

SKLEP INTERNETOWY BYTOM , ul. Mielczarskiego 47 budynek 4A, 25-709 Kielce .  

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 19PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego (http://bytom.com.pl ) BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000049296 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 003550818, oraz numer NIP: 626-000-31-74, kapitał zakładowy i wpłacony 71.250.000,00 zł

Wzór odstąpienia od umowy

 

Brak mozliwości odbiorów osobistych zamówień ze sklepu internetowego w salonach firmowych do odwołania.

REGULAMIN PROMOCJI

 


X

E-sklep

Podaj login.

Podaj hasło.

BYTOM KLUB - Program lojalnościowy

Zaloguj do BYTOM KLUBU

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Zamknij